e-hon もうすぐ出る本の予約より


:光文社 『トラップハウス』 石持浅海 5/17 \1,890 
:光文社 『光』 道尾秀介 5/17 \1,575 

双葉社 『痛み』 貫井徳郎、福田和代、誉田哲也 5/15 \1,260 
双葉社 『読めない遺言書』 深山亮 5/15 \1,575 

毎日新聞社 『お待ちになって、元帥閣下 自伝 笹本恒子の97年』 笹本恒子 5/中 \1,680 
毎日新聞社 『未知なるミャンマー』 春日孝之 5/下 \1,575 
毎日新聞社 『愉快な本と立派な本 毎日新聞「今週の本棚」20年名作選(1992〜1997)』 丸谷才一池澤夏樹 5/下 \2,940 

洋泉社 『映画秘宝EX 鮮烈!アナーキー日本映画誌1959−1979』 4/28 \1,575